Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

Płaca minimalna w 2021 r.

Od 01.01.2021r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do kwoty 2.800 zł., a minmalna stawka godzinowa do kwoty 18,30 zł. Tak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1596). 

2020 r.

Nowy plik JPK_VAT

Od 01.10.2020 r. wszyscy czynni podatnicy podatku VAT będą przesyłać drogą eletroniczną przekształcony plik JPK_VAT, który połączy, składaną dotychczas, deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz ewidencję VAT sprzedaży i zakupu w formie pliku JPK_VAT w jeden łączny dokument elektroniczy w formie JPK_VAT7M ( dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK_VAT7K (dla rozliczeń kwartalnych), który będzie zawierać część deklaracyjną i część ewidencyjną.
Zakres informacji, który musi być zawarty w nowym JPK_VAT określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwvoju, w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988).
Nowe zasady raportowania są bardzo rozbudowane. Należy podawać dużo dodatkowych informacji. Szczególną uwagę zwraca § 10 ust. 3 pkt 1-2 rozporządzenia, który nakazuje w ewidencji sprzedaży stosować specjalne oznaczenia za pomocą symboli GTU (od GTU_1 do GTU_13), które będą identyfikować dostawy poszczególnych towarów oraz świadczone usługi. Będzie to informacja dla urzędu skarbowego o przedmiocie transakcji.
W ewidencji trzeba będzie również stosować odpowiednie symbole do specjalnych procedur wymienionych w § 10 ust. 4 pkt 1-13 i § 11 ust. 2 w/w rozporządzenia oraz stosować odpowiednie oznaczenia dowodów sprzedaży określonych w § 10 ust. 5.
Wszystkie te nowe rozwiązania wymagają odpowiedniego zidentyfikowania faktur dla celów ich właściwego zaraportowania w nowym pliku JPK_VAT.
W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwią przeprowadzenie weyfikacji prawidłowości transakcji, podatnik zostanie wezwany do ich skorygowania. Brak korekty ewidencji ze strony podatnika w termnie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, może skutkować karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd lub odpowiedzialnością karno-skarbową.

Małopolska Tarcza Antykryzsowa

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie znajdują się informacje o uruchomionej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na walkę ze skutkami COVID-19.
Składa się na nią kilka tematycznych pakietów w tym Pakiet dla samozatrudnionych w postaci bonu rekompensacyjnego w wysokości do 9.000 zł.
Środki finansowe mają być przeznaczone na bieżące koszty działalności gospodarczej.
Nabór wniosków składa się z dwóch etapów, zatwierdzenia i złożenia wniosku. Wnioski w ramach pierwszego etapu są przyjmowane do dnia 28.08.2020r. do godz. 12.00

 

Poradnik Podatnika

Ministerstwo Finansów udostępniło ogólnostępną platformę wiedzy o finansach i biznesie, „Poradnik podatnika” , która ma być wsparciem dla firm w walce z negatywnymi skutkami COVID-19.

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w związku z COVID-19

21.07.2020r. zostały opublikowanie Objaśnienia podatkowe porządkujace różne form wsparcia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Powołanie się na nie, chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów, jeżeli zastosuje się do nich, a jego stan faktyczny jest zbieżny ze stanem opisanym w objaśnieniach.

Wykaz Podatników VAT ( Biała lista ) - Zmiany!

Z dniem 01.07.2020r. zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł. pomiędzy podmiotami gospodarczymi z pominięciem rachunku bankowego z Wykazu Podatników (tzw. białej listy) dokonana w mechanizmie podzielonej płatności MPP daje możliwość zaliczenia jej do kosztów podatkowych i nie stosowania odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe z dostawcą towaru lub usługi w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2020r. poz.1065).

Jeżeli jednak zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł. nastąpi z pominięciem rachunku bankowego z Wykazu Podatników oraz bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywca towarów lub usług, chcąć uwolnić się od powyższych sankcji, może złożyć zawiadomienie ZAW-NR, przy pierwszej płatności przelewem, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, który dokonał zapłaty należności o zapłacie na rachunek inny niż w Wykazie Podatników, w terminie 7 dni od dnia zapłaty (art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej ).
W okresie trwania epidemi COVID-19 termin ten wynosi 14 dni. Zawiadomienie ZAW-NR można złożyć w formie elektronicznej, na portalu podatkowym przy pomocy profilu zaufanego lub w formie papierowej.

Polski Fudusz Rozwoju (PFR)

31 lipca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku, za pośrednictwem banku, o subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

MIKROPOŻYCZKA UMARZANA Z URZĘDU
ale z warunkiem prowadzenia działałności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystapieniem COVID-19, zwana TARCZĄ 4.0 wprowadziła m.in. zmiany do art. 15 zzd ust. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, polegajace na umorzeniu mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł. wraz z odsetkami z urzędu, bez konieczności przesyłania przez przedsiębiorcę do powiatowego urzędu pracy wniosku o jej umorzenie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Podaję  link do znowelizowanej ustawy „covidowej”
Znowelizowany ust. 7 art. 15 zzd znajduje się na stronie 124 ustawy.

NOWA MARTYCA STAWEK VAT

Nowa matryca stawek VAT, czyli nowa klsayfikacja towarów i usług na potrzeby podatku VAT.
Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zastępuje się:
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług
Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów
Celem wprowadzenia nowej matrycy VAT jest uproszczenie systemu stawek VAT poprzez objęcie jedną stawką VAT całych grup towarów ( np. owoce tropikalne i cytrusy były opodatkowane stawką 8%, a teraz będą stawką 5%, czyli tak jak wszystkie owoce).

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA WIS

Jeżeli podatnik będzie miał trudności w przyporządkowaniu danej stawki do towaru lub usługi może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS jest wydawana w formie decyzji i zapewnia również podatnikowi ochronę w zakresie prawidłowego doboru stawki do towaru lub usługi.
Opłata za wniosek wynosi 40 zł.
Poniżej link do strony Krajowej Informacji Skarbowej dotyczący procedury składania wniosku.

KASY FISKALNE

Przedłużono terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Podaję link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020r.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już obowiązuje.

Link ze strony rządowej do kluczowych jej rozwiązań.
Przydatny link ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejne przedłużenie terminu zapłaty zaliczek pdof od wypłat wynagrodzeń

Minister Finansów przedłużył płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dla pracowników, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
* do dnia 20.08.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 03.2020r.
* do dnia 20.10.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 04.2020r.
* do dnia 20.12.2020r. od zaliczek pobranych przez płatników od podatników w 05.2020r.

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Rozszerzono wsparcie ZUS:
* świadczenie postojowe także dla rozpoczynających działalność gospodarczą przed
1 kwietni 2020r.
* zwolnienie ze składek ZUS bez limitu przychodów, ale z dochodem do 7.000 zł.
Link do strony ZUS wyjaśniający nowe rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0

Małopolska Tarcza Antykryzysowa dla firm

Od 7 maja 2020r. o godz. 12 rusza nabór wniosków o 9.000 zł bezzwrotnej dotacji w formie bonu rekompensacyjnego dla każdego etatowego pracownika.

Warunki przyznania wniosku:
1. posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na terenie województwa małopolskiego,
2. spadek obrotów na skutek COVID-19 w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019r. o co najmniej 50%,
3. nie znajdowanie się na dzień 31.12.2019r. w trudnej sytuacji ekonomicznej,
4. nie zaleganie z płatnościami podatków i składek ZUS,
5. utrzymanie etatu w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania środków.

Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów działalności.
Wnioski można składać od 7.05.2020r. od godz. 12 do 30.10.2020r. do godz. 15
lub do momentu gdy wartość grantów złożonych wniosków przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Wnioski składa się przez stronę internetową

NOWY PROGRAM POMOCOWY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
uruchomiony przez Polski Fundusz Rozwoju - Tarcza Finansowa

Link do sprawdzenia na platformie PUE czy ZUS uznał zwolnienie ze składek.

KORONAWIRUS - pożyczka dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców
Atrakcyjne rozwiązanie wsparcia finansowego rozszerzone przez Tarczę Antykryzysową 2.

Niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5.000 zł. będą mogli otrzymać:
1. samozatrudnieni, którzy nie zatrudniają pracownków,
2. przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r
i przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 12 miesięcy ( z możliwością wydłużenia, w zależności od sytuacji epidemiologicznej ), z karencją spłaty przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Pożyczka może zostać umorzona, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć online przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na stronie www.praca.gov.pl

Nabór wniosków ogłasza dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Podaję przydatny link

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 2.0 - przydatne lilnki:

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 2.0 (podpisana przez Prezydenta 17 kwietnia 2020 r.)

Podstawowe założenia
1. Objęcie Tarczą także przedsiębiorstw powstałych pomiędzy 1 lutym, a 1 kwietnia 2020r.
2. Przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia , umowy o dzieło będą mogli otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie.
3. Zwolnienie ze składek ZUS w wysokosci 50% w okresie 3 miesięcy dla firm zatrudniających 0d 10 do 49 pracowników.
4. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, niezatrudniających pracowników.
5. Pożyczki dla pozostałych firm z piętnastomiesięczną karencją w spłacie.

Ważna informacja wynikająca z Tarczy Antykryzysowej 1.0 (tj. ustawy z 28 marca)

Wydłużony został (z 3 dni do 14 dni) termin na zawiadomienie urzędu skarbowego o zapłacie za transakcję powyżej 15.000 zł. na rachunek podatnika spoza Wykazu Podatników .
Przypominam, że zapłata za transakcję powyżej 15.000 zł na inne konto niż w Wykazie podatników, nie daje prawa do zaliczenia wydaku do koszów podatkowych. Rozwiązaniem jest zawiadomienie urzędu skarbowego na druku ZAW-NR w terminie 14 dni od dnia wykonania przelewu. Zawiadomienie to można przekazać w formie papierowej lub obecnie zalecanej formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza ZAW-NR na Portalu Podatkowym,  podpisanego przy pomocy profilu zaufanego lub tymczasowego profilu zaufanego.

KORONAWIRUS - przydatne poradniki

KORONAWIRUS - Tarcza Antykryzysowa 1.0 (ustawa z 28 marca)

28 marca 2020 r. nad ranem Sejm uchwalił nowelizację ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.
Link do ustawy uchwalonej przez Sejm
Ustawa przewiduje m in. zwolnienie dla mikrofirm i samozatrudnionych ze składek ZUS za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r.
Poniżej link do szkolenia organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

KORONAWIRUS - przedłużenie terminu do składania PIT-ów za 2019

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat - więcej czasu na złożenie zeznania rocznego za 2019 r.

KORONAWIRUS - przydatne telefony

ZUS by ułatwić kontakt telefoniczny w najważniejszych aktualnie sprawach, od 18 marca uruchomił 3 nowe linie tematyczne pod nowymi numerami telefonów:
1. nr telefonu 22 290 87 01 
obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły
2. nr telefonu 22 290 87 02
obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców
3. nr telefonu 22 290 87 03
obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej
Pod tymi numerami jest dostępny w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15
Nadal do dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu
22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18.
Na stronie ZUS są też dostępne informacje na powyższe tematy.

KORONAWIRUS - pierwsza "specustawa" (ustawa z 2 marca)

8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Link do ustawy uchwalonej przez Sejm.

Z art. 3 ustawy wynika, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Z art. 4.1. ustawy wynika, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14
dni.

Z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać:
* pracownicy
* zleceniobiorcy, jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
* prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i opłacali składkę

Jeżeli przedsiębiorca płaci ZUS na preferencyjnych warunkach ( 609,14 zł ), to zasiłek wyniesie ok. 20 zł za dzień opieki, z jeżeli płaci ZUS podstawowy ( 1.431,48 zł ) to otrzyma około 80 zł zasiłku za dzień opieki.

Ze świadczenia może skorzystać tylko jeden rodzic pod warunkiem, że w domu nie przebywa inna osoba, która mogłaby zająć się dzieckiem np starsze rodzeństwo ( powyżej 14 roku życia ), dziadkowie.
Pracownik i zleceniobiorca składa swojemu płatnikowi oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.
Przedsiębiorca składa oświadczenie do ZUS

Wzór oświadczenia na stronach na stronie www.zus.pl

Koszty w PIT/CIT przy płatności powyżej 15 tys. zł.

Od 01.01.2020 r. zapłata przelewem, za faktury, otrzymane od czynnych podatników VAT, dokumentujące transakcje między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł., na rachunek inny niż zawarty , na dzień zlecenia przelewu, w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT ( tzw "białej liście") nie będzie kosztem podatkowym w tej części , w jakiej została przelana na inny rachunek. Płatność nie będzie również kosztem podatkowym, jeżeli pomimo obowiązku zastosowania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, została dokonana z jego pominięciem.

Powyższe błędy podatnik może naprawić, jeżeli
w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu, złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla wystawcy faktury, o zapłacie należności na inny rachunek bankowy.
Podatnik będzie miał wówczas możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych i uniknie odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonu.

Od 01.01.2020 r. wystawienie faktury do paragonu, dla przedsiębiorcy, będzie możliwe wyłącznie, gdy na paragonie będzie NIP nabywcy.

Mały ZUS

Od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. nadal obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczącego "małego ZUS", uzależniające prawo do niższych składek, między innymi od od wysokości przychodu, który nie może przekroczyć, proporcjonalnie za 2019 r. kwoty 67,5 tys. zł.

Przedsiębiorcy nabywający prawo do "małego ZUS" na dotychczasowych warunkach powinni złożyć do ZUS wniosek w tej sprawie do 8.01.2019 r.

Z wyjaśnień ZUS wynika, że przedsiębiorcy już korzystający w 2019 r. z "małego ZUS" , i dalej spełniający warunki do jego stosowania, składają tylko do ZUS formularz ZUS DRA część II lub ZUS RCA część II z ustaloną na 2020 r. podstawą wymiaru składek w ustawowym terminie składania deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

Od 01.02.2019 r. zmieniają się zasady opłacania "małego ZUS". Będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy w 2019r. nie przekroczyli  120.000. zł. przychodu, ale podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie ustalana w oparciu o dochód uzyskany w 2019 r. 

Przedsiębiorcy spełniający warunki do nowej ulgi do 02.03. 2020 r. muszą złożyć wniosek do ZUS o objęcie nowymi przepisami.

 

Split Payment c.d.

Szczegółowe omówienie działania mechanizmu podzielonej płatności znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Mikrorachunek dla każdego przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT, VAT będzie można wpłacać wyłącznie na indywidualne konto.
Ministerstwo Finansów uruchomiło na stronie www.podatki.gov.pl generator mikrorachunku podatkowego. Należy podać NIP lub PESEL.

 

VAT- zmiany od 1 listopada 2019 r. - c. d. (split payment)

Uwaga na zapłaty firmową kartą!
Zakupy dokonane przez podatnika z załącznika 15 do ustawy o VAT o wartości brutto powyżej 15.000 zł. zapłacone kartą firmową nie spełniają wymogu zapłaty w podzielonej płatności, a co za tym idzie, podatnik naraża się na dotkliwe sankcje.

 

VAT- zmiany od 1 listopada 2019 r.

1. Mechanizm Podzielonej Płatności - split payment
Mechanizm podzielonej płatności zastępuje mechanizm odwrotnego obciążenia.
MPP będzie obowiązkowy dla płatności za faktury dokumentujące zakup towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz których wartość brutto przekracza kwotę 15.000 zł
Będą to między innymi transakcje, których przedmiotem są:
węgiel i jego produkty, stal, srebro, złoto, aluminium, miedź, układy scalone, komputery, dyski twarde, telefony, telewizory, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, części do silników spalinowych, maszyny i urządzenia elektryczne, paliwa, odpady i surowce wtórne, usługi budowlane.
Wykaz towarów i usług objętych MPP - załącznik nr 15 do ustawy o VAT
Transakcje w systemie MPP muszą być realizowane przez rachunki bankowe związane
z działalnością gospodarczą, które znajdują się w Wykazie Podatników VAT.
Faktury o wartości brutto wynoszącej 15.000 zł. lub poniżej, będą rozliczane na zasadach ogólnych. W tym przypadku zastosowanie MPP przez nabywcę towarów lub usług będzie dobrowolne.
Wystawca faktury objętej MPP będzie miał obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu „ mechanizm podzielonej płatności”
Za brak wyżej wymienionego oznaczenia na fakturze przez jej wystawcę, oraz brak zapłaty w systemie MPP przez nabywcę towarów lub usług, mimo obowiązku jego zastosowania, wprowadzono sankcje.
Z obowiązku stosowania MPP wyłączone zostały płatności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w wykonaniu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Wiążąca informacja stawkowa -WIS
WIS została wprowadzona w celu ułatwienia podanikom zastosowania prawidłowej stawki VAT
na sprzedawane towary lub świadczone usługi.
Jest decyzją, wydawana, na wniosek podatnika, przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej - KAS, która określi właściwą stawkę VAT.
Wniosek podlega opłacie w wysokosci 40 zł.

 

PIT. Niższa stawka PIT od października 2019 r.
Skala podatkowa przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi:
1. działalność gospodarcza, najem:

* 17,75%,

* 32% dla dochodów ponad 85.528 zł;
2. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło:

* 17% (w zeznaniu rocznym za 2019 r. stawka PIT będzie wynosić 17,75%);
3. emerytura, renta

* 17%  (w zeznaniu rocznym za 2019 r. stawka PIT będzie wynosić 17,75%).
Z pełnej ulgi tj. 17% PIT podatnicy, o dochodach do 85.528 zł skorzystają w 2020 r.

 

VAT - zmiany od 1 września 2019 roku

1. W ramach uszczelniania systemu podatkowego od 1 września 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano elektroniczny wykaz podatników VAT wraz z ich numerami rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą.
Wykaz nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który będzie dokonywał zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15.000 zł. z pominięciem konta bankowego z wykazu, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT w tej części, w jakiej płatność powyżej 15.000 zł. zostanie dokonana z pominięciem tego konta oraz będzie ponosić solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta do wysokości kwoty podatku VAT związanego z daną transakcją. Podatnik będzie mógł jednak uniknąć tych negatywnych konsekwencji, jeżeli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o przelewie środków na konto spoza wykazu, w ciągu 3 dni, od dnia złożenia przelewu.
Podatnik przed zapłatą kontrahentowi kwoty powyżej 15.000 zł. powinien sprawdzić w wykazie podatników VAT jaki jest aktualny, na dzień zapłaty, numer bankowy kontrahenta i na ten rachunek dokonać zapłaty.
Wykaz jest aktualizowany raz na dobę w dni robocze.

2. Uwaga mali przedsiębiorcy zwolnieni z VAT!
Od 1 września 2019 r. podatnik zwolniony z VAT utraci prawo do tego zwolnienia (nawet jak będzie to jednorazowa transakcja), jeżeli:
* dokona sprzedaży przez Internet następujących towarów:
1. preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
2. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ( PKWiU 26 ),
3. urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ( PKWiU 27 ),
4. maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych ( PKWiU 28 );
* dokona sprzedaży, niezależnie od sposobu realizacji dostawy hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych ( PKWiU 45.3 ) lub motocykli ( PKWiU 45.4 );
* wykona usługę ściągania długów, w tym factoringu.

 

UMOWA O PRACĘ I ZLECENIA DLA OSÓB DO 26 LAT ZWOLNIONA Z PIT

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie, którzy nie ukończyli 26 lat, są zwolnione z podatku dochodowego. Limit ulgi wynosi 85.528 zł. w skali roku.
Od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. limit ulgi jest proporcjonalnie mniejszy i wynosi 35.636,67 zł. Nadwyżka przychodów będzie opodatkowana.
Ulga nie dotyczy umowy o dzieło i przychodów z działalności gospodarczej.

 

KASY ON - LINE

Ustawa z dnia 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675) wprowadza nowy system ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w postaci kas on-line. Kasy te będą przesyłać dane o każdej transakcji zarejestrowanej na kasie rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Obowiązkowo kasy te będą musieli wprowadzić:

* Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2. dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

* Od 1 lipca 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2. dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego , koksu i półkoksu przeznaczonych na opał.

* Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy:
1. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
2. świadczące usługi budowlane,
3. świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
4. świadczące usługi prawnicze,
5. świadczące usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

PIT / CIT 2019 r.

 • Od 2020 r. stratę podatkową z 2019 r. z danego źródła przychodów do wysokości 5 mln zł. będzie można odliczyć jednorazowo, w jednym z pięciu kolejnych lat. Pozostaje również dotychczasowa możliwość odliczenia do 50% straty podatkowej w ciągu kolejnych pięciu lat.
 • W 2019 r. wynagrodzenie za pracę małżonka i niepełnoletnich dzieci będzie kosztem uzyskania przychodów.
 • Od 2019 r. PIT-37 i PIT 38 urząd skarbowy przygotuje zeznanie roczne za podatnika na podstawie informacji przesłanej przez płatników i udostępni do wglądu na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł to zeznanie poprawić lub zaakceptować bez poprawki. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań to zeznanie uznaje się za złożone w ostatnim dniu przewidzianym na jego złożenie.
 • Osoby sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia, zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu w wysokości 19%, z wyjątkiem gdy pieniądze ze sprzedaży przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Od 2019 r. mają na to trzy lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.
 • Złożenie zeznania rocznego po terminie, nie przekreśli prawa do rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.
 • Osoby fizyczne, które w 2019 r. osiągnął dochody powyżej 1 mln zł. zapłacą 4% podatku od nadwyżki tzw. daninę solidarnościową. Podatek ten wyliczą w zeznaniu rocznym za 2019 r.
 • Małe ( przychody do 1,2 mln euro rocznie, tj. w 2019 r. 5 mln 135 tys. zł. ) i nowo powstałe spółki kapitałowe zapłacą 9% podatku CIT. Jest jednak pułapka i preferencyjną stawkę podatku można stracić w trakcie roku jeżeli spółka przekroczy w/w limit w trakcie roku. Od następnego miesiąca zobowiązana będzie do zapłaty 19% od całości dochodów , a nie tylko od nadwyżki ponad limit.
 • Zyski z kapitałów pieniężnych w dalszym ciągu są opodatkowane stawką 19%.

VAT 2019 r.

 • Od 2019 r. zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi. Skrócony został termin ze 150 do 90 dni na dokonanie korekty przez wierzycieli w zakresie podatku należnego i dłużników w zakresie podatku naliczonego z tytułu nieuregulowania należności i zobowiązań.

***

ZUS 2019 r. - nowe regulacje !
Od 01.01.2019 r.
wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu


Nowe regulacje będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
W 2019 r. z wyżej wymienionych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyły 63.000 zł. Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ( wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł. i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:
1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:
Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018 r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wysokość jeszcze nieznana.

Aby skorzystać z powyższej ulgi należy do dnia 08.01.2019 r. zgłosić w ZUS chęć objęcia preferencyjnymi składkami. Osoby, które spóźnia się o jeden dzień, będą musiały poczekać do 2020 r. na skorzystanie z powyższej ulgi.

***

Ważne dla pracodawców i zleceniodawców - akta pracownicze

Z dniem 01. 01.2019 r. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę z 50 lat do 10 lat po ustaniu stosunku pracy, ale pod warunkami, o których przeczytasz tutaj.

***

Samochód w firmie - zmiany od 01.01.2019 r.

Od 01.01.2019 r. zasady rozliczania kosztów podatkowych z tytułu wykorzystywania w firmie samochodów osobowych, używanych również do celów prywatnych (użytek mieszany), zarówno będących środkami trwałymi jak i wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub prywatnych , ale wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej ulegają zmianom.

L.P.

sposób wykorzystania samochodu w firmie

2018r.

2019r.

1


środek trwały

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 20.tys. euro

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 150.tys. zł., 225 tys. zł. dla sam. elektrycznych

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 20 tys. euro do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

2

leasing operacyjny, najem, dzierżawa *


limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - bez limitu

limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

3

prywatny, wykorzystywany do działalności gospodarczej

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - do wysokości wyliczonej w ewidencji przebiegu pojazdu

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - limit 20% ogółu wydatków.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

* UWAGA !

Z przepisów przejściowych wynika, że do umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed dniem 01.01.2019r., w zakresie opłat rat leasingowych, najmu i dzierżawy, można stosować obecne przepisy podatkowe.

***

Sukcesja firmy osoby fizycznej po śmierci jej właściciela - ułatwienia !

Z dniem 25.11.2018 r. powstaje nowa instytucja - zarządca sukcesyjny.
Celem tej instytucji jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Ułatwienie to będzie odczuwalne dla spadkobierców, pracowników i kontrahentów.
Zgodnie z ustawą " o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej|" zarządca sukcesyjny będzie we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i kontynuował ją z wykorzystaniem przedsiębiorstwa należącego do zmarłego przedsiębiorcy. W sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia " w spadku".
Zarządca sukcesyjny będzie działał we własnym imieniu, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca sukcesyjny, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa " w spadku"
będzie uprawniony do:
 • wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy,
 •  ustanowienia pełnomocnika,
 • pozywania i bycia pozywanym,
 • brania udziału w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, sądowych,
 •  przyjmowania oświadczeń i doręczania pism,
 • dokonywania czynności zwykłego zarządu,
 • dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku braku takiej zgody - za zezwoleniem sądu.

Zarządcę sukcesyjnego będzie można ustanowić również dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej, jeżeli w umowie spółki zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego będzie mogło nastąpić za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy wymagane jest:

 • wskazanie zarządcy sukcesyjnego i jego zgoda na pełnienie tej funkcji, albo
 • zastrzeżenie, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym,
 •  złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego w w/w trybie, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie " w spadku",
 • spadkobierca ustawowy
 • przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
 • zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie " w spadku".

***

Od 1 lipca 2018r. podzielona płatność w VAT ( split payment )

O jej zastosowaniu będzie decydował nabywca towarów lub usług. Zapłatę z zastosowaniem split payment będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Przepisy ustawy o VAT przewidują różne zachęty dla podatników do stosowania split payment.

 1. niższe odsetki za zwłokę (8% a nie 12% ), powstałych za okres za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikać z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

 2. brak sankcji przy podzielonej płatności do wysokości kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z otrzymanej faktury, a zapłaconej w split payment tj.

 • nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT ,
 • nie stosowanie sankcji 20%, 30%, 100% z art. 112b ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,
 1. ulga podatkowa za zapłatę VAT do US przed terminem z rachunku VAT,

 2. skrócenie z 60 do 25 dni termin zwrotu VAT na rachunek VAT.