Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

2018

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa

Wartość

Limit

Mały podatnik

1.200.000 euro

5.176.000,00zł.

Jednorazowa amortyzacja

50.000 euro

216.000,00 zł.

Księgi rachunkowe

2.000.000 euro

8.627,400,00 zł.

Ryczałt miesięczny

250.000 euro

1.078,425,00 zł.

Ryczałt kwartalny

25.000 euro

107.842,50 zł.

Transakcje gotówkowe

-

15.000,00 zł.

Zwolnienie podmiotowe VAT

-

200.000,00 zł.

Do przeliczeń kwot obowiązujacych w 2018r. z euro na złote stosowany jest średni kurs NBP z dnia 02.10.2017r. - 4,3137 zł.

PODATKI:

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

              ponad

                do


85.528 zł.

18,00%

minus kwota zmniejszająca podatek


85.528 zł.


15.395,04 zł. + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek:

Podstawa obliczenia podatku


Kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu rocznym

ponad

do


8.000 zł.

1.440 zł.

8.000 zł.

13.000 zł.

1.440 zł.- (883,98 zł. x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł.): 5.000 zł.

13.000 zł.

85.528 zł.

556,02 zł.

85.528 zł.

127.000 zł.

556,02 zł. - ( 556,02 zł. x ( podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł. ) : 41.472 zł.

127.000 zł.


brak kwoty zmniejszającej podatek


Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek na etapie obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego

ponad

do


85.528 zł.

556,02 zł.

85.528 zł.


brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26.07.199r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 ze zm.)

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT

19% podstawy opodatkowania

15% podstawy opodatkowania dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających

działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność - z wyjątkiem

podatników wymienionych w art 19 ust. 1a i 1b ustawy o pdop.

W 2018r. podatnik ma wybór i może do wysokości 1.000 zł. należnego podatku PIT i CIT nie wpłacać w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Po przekroczeniu limitu wystąpi jednak konieczność zapłaty wszystkich, dotychczas nieopłaconych zaliczek od początku roku.
Opcja ta nie dotyczy podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym i podatników którzy wybrali wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

Podstawa prawna:
art. 44 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fizycznych ( Dz.U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.), art. 25 ust. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Z 2017r. poz. 2343 ze zm.)

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Diety i ryczałty:

Dieta

30 zł.

Ryczałt za nocleg

45 zł.

Ryczałt na dojazdy

6 zł.

Podstawa prawna:
( Dz.U. z 2013r. Poz. 167)

Stawki za 1 km przebiegu:

Samochód osobowy o pojemności silnika:

do 900 cm3

0,5214 zł.

powyżej 900 cm3

0,8358 zł.

motocykl

0.2302 zł.

motorower

0,1382 zł.

Podstawa prawna
( Dz.U. z 2002r. nr 27, poz. 271 ze.zm. )

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2.100,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa - 13,70 zł.

Podstawa prawna:
( Dz.U. z 2017 r. poz. 1747 )

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe

od 9.10.2014r.

8,00%

obniżone

od 9.10.2014r.

6,00%

od 1.01.2016r.

4,00%

podwyższone

od 1.01.2016r.

12% ( VAT i akcyza )

Podstawa prawna:
( Mon. Pol. z 2016r. poz. 20 )

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą nastepuje za pośrednictwiem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatnosć, jest inny przedsiebiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 zł

Transakcje w w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonani transakcji.

Podstawa prawna:
art.19 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018r. poz. 646 ze zm. )

Zapłata dotycząca transakcji powyżej 15.000,00 zł. jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna:
art. 22p ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. ( Dz.U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) 

***
ZUS

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 2.665,80 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

520,36 zł.

rentowe

8,00%

213,26 zł.

chorobowe

2,45%

65,31 zł.

wypadkowe

*

*

Fundusz Pracy

2,45%

65,31 zł.

 

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 630 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

122,98 zł.

rentowe

8,00%

50,40 zł.

chorobowe

2,45%

15,44 zł.

wypadkowe

*

*

*

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018r. 1,67%

Podstawa prawna:
rozporządzenia MRPiPS z 5.03. 2018r. ( Dz.U. z 2018r. Poz. 502 )
ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z 2018r.. poz. 1376 )

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3.554,93 zł.

Kwota składki 9%

319,94 zł.

Kwota do odliczenia od podatku 7,75%

275,51 zł.

ROCZNE OGRANICZENIE

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 133.290 zł.

Podstawa prawna:
( Mon. Pol. z 2017r. Poz. 1174 )

ULGA NA START

Od dnia 30.04.2018r. obowiązuje ulga na start, która polega na tym, że przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Warunki do zastosowania ulgi:

  • przedsiębiorca podejmuje działalność po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalenarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
art. 18 ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018r. poz. 646 ze zm. )