Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

2019

LIMITY PODATKOWE:

Nazwa

Wartość

Limit

Mały podatnik

1.200.000 euro

5.135.000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja

50.000 euro

 214.000,00 zł

Księgi rachunkowe

2.000.000 euro

 8.559,000,00 zł

Ryczałt miesięczny

250.000 euro

1.069,875,00 zł

Ryczałt kwartalny

25.000 euro

 106.987,50 zł

Transakcje gotówkowe

-

15.000,00 zł

Zwolnienie podmiotowe VAT

-

200.000,00 zł

Do przeliczeń kwot obowiązujących w 2019 r. z euro na złote stosowany jest średni kurs euro NBP na
1 października 2018 r.

PODATKI:

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

              ponad

                do


85.528 zł

18,00%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł


15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

Podstawa obliczenia podatku


Kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu rocznym

ponad

do


8.000 zł

1.440 zł

8.000 zł.

13.000 zł

1.440 zł.- (883,98 zł. x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł.): 5.000 zł

13.000 zł.

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł.

127.000 zł

556,02 zł - ( 556,02 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł. ) : 41.472 zł

127.000 zł.


brak kwoty zmniejszającej podatek


Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek na etapie obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego

ponad

do


85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł


brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26.07.199r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT

19% podstawy opodatkowania

9% podstawy opodatkowania od dochodów innych niż z zysków kapitałowych, dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, u których przychody osiągnięte w roku 2018 i w roku 2019 nie przekroczyły kwoty 5.135 000 zł.

Podatnik ma wybór i może do wysokości 1.000 zł należnego podatku PIT i CIT nie wpłacać w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Po przekroczeniu limitu wystąpi jednak konieczność zapłaty wszystkich, dotychczas nieopłaconych zaliczek od początku roku.
Opcja ta nie dotyczy podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
i podatników którzy wybrali wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej.

Podstawa prawna:
art. 44 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fizycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
art. 25 ust. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. Z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Diety i ryczałty:

Dieta

30 zł

Ryczałt za nocleg

45 zł

Ryczałt na dojazdy

6 zł

Podstawa prawna:
( Dz.U. z 2013 r. Poz. 167)

Stawki za 1 km przebiegu:

Samochód osobowy o pojemności silnika:

do 900 cm3

0,5214zł

powyżej 900 cm3

0,8358 zł

motocykl

0.2302 zł

motorower

0,1382 zł

Podstawa prawna
( Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze.zm. )

WYNAGRODZENIA:

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2.250,00 zł

Minimalna stawka godzinowa - 14,70 zł

Podstawa prawna:
( Dz.U. z 2017 r. poz. 1747 )

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH:

podstawowe

od 9.10.2014 r.

8,00%

obniżone

od 9.10.2014 r.

6,00%

od 1.01.2016 r.

4,00%

podwyższone

od 1.01.2016 r.

12% ( VAT i akcyza )

Podstawa prawna:
( Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20 )

OBRÓT BEZGOTÓWKOWY:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000,00 zł

Transakcje w w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonani transakcji.

Podstawa prawna:
art.19 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm. )

Zapłata dotycząca transakcji powyżej 15.000,00 zł jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Podstawa prawna:
art. 22p ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) 

***
ZUS

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

PODSTAWOWE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 2.859,00 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

558,08 zł

rentowe

8,00%

228,08 zł

chorobowe

2,45%

70,05 zł

wypadkowe

*

*

Fundusz Pracy

2,30%

65,76 zł

Fundusz Solidarnościowy

0,15%

4,29 zł

FGŚP

0,10% 

2,90 zł 

 

PREFERENCYJNE

Podstawa wymiaru składek nie niższa niż 675 zł.

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota

emerytalne

19,52%

131,76

rentowe

8,00%

54,00 zł

chorobowe

2,45%

16,54

wypadkowe

*

*

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

  • Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi od 01.04.2018 r. 1,67%

Podstawa prawna:
rozporządzenia MRPiPS z 5.03. 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. Poz. 502 )
ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. z 2018 r.. poz. 1376 )

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3.803,56 zł

Kwota składki 9%

342,32 zł

Kwota do odliczenia od podatku 7,75%

294,78 zł

ROCZNE OGRANICZENIE

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 142 950 zł

Podstawa prawna:
( Mon. Pol. z 2018 r. Poz. 1185 )

ULGA NA START

Od dnia 30.04.2018 r. obowiązuje ulga na start, która polega na tym, że przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Warunki do zastosowania ulgi:

  • przedsiębiorca podejmuje działalność po raz pierwszy, albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalenarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
art. 18 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm. )
 

MAŁY ZUS

czyli wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu

Nowe regulacje obowiązujące od 01.01.2019 r. dotyczą przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:
1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


Przykład:
Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018 r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł + składkę na ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł + składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł.

Aby skorzystać z powyższej ulgi należało do dnia 08.01.2019 r. zgłosić w ZUS chęć objęcia preferencyjnymi składkami. Osoby, które spóźnia się o jeden dzień, będą musiały poczekać do 2020r. na skorzystanie z powyższej ulgi.