Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności


KASY ON - LINE

Ustawa z dnia 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675) wprowadza nowy system ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w postaci kas on-line. Kasy te będą przesyłać dane o każdej transakcji zarejestrowanej na kasie rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Obowiązkowo kasy te będą musieli wprowadzić:

* Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2. dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

* Od 1 lipca 2020 r. podatnicy:
1. świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2. dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego , koksu i półkoksu przeznaczonych na opał.

* Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy:
1. świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
2. świadczące usługi budowlane,
3. świadczące usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
4. świadczące usługi prawnicze,
5. świadczące usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

PIT / CIT 2019 r.

 • Od 2020 r. stratę podatkową z 2019 r. z danego źródła przychodów do wysokości 5 mln zł. będzie można odliczyć jednorazowo, w jednym z pięciu kolejnych lat. Pozostaje również dotychczasowa możliwość odliczenia do 50% straty podatkowej w ciągu kolejnych pięciu lat.
 • W 2019 r. wynagrodzenie za pracę małżonka i niepełnoletnich dzieci będzie kosztem uzyskania przychodów.
 • Od 2019 r. PIT-37 i PIT 38 urząd skarbowy przygotuje zeznanie roczne za podatnika na podstawie informacji przesłanej przez płatników i udostępni do wglądu na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł to zeznanie poprawić lub zaakceptować bez poprawki. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań to zeznanie uznaje się za złożone w ostatnim dniu przewidzianym na jego złożenie.
 • Osoby sprzedające nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia, zobowiązane są do zapłacenia podatku od dochodu w wysokości 19%, z wyjątkiem gdy pieniądze ze sprzedaży przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Od 2019 r. mają na to trzy lata od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż.
 • Złożenie zeznania rocznego po terminie, nie przekreśli prawa do rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.
 • Osoby fizyczne, które w 2019 r. osiągnął dochody powyżej 1 mln zł. zapłacą 4% podatku od nadwyżki tzw. daninę solidarnościową. Podatek ten wyliczą w zeznaniu rocznym za 2019 r.
 • Małe ( przychody do 1,2 mln euro rocznie, tj. w 2019 r. 5 mln 135 tys. zł. ) i nowo powstałe spółki kapitałowe zapłacą 9% podatku CIT. Jest jednak pułapka i preferencyjną stawkę podatku można stracić w trakcie roku jeżeli spółka przekroczy w/w limit w trakcie roku. Od następnego miesiąca zobowiązana będzie do zapłaty 19% od całości dochodów , a nie tylko od nadwyżki ponad limit.
 • Zyski z kapitałów pieniężnych w dalszym ciągu są opodatkowane stawką 19%.

VAT 2019 r.

 • Od 2019 r. zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi. Skrócony został termin ze 150 do 90 dni na dokonanie korekty przez wierzycieli w zakresie podatku należnego i dłużników w zakresie podatku naliczonego z tytułu nieuregulowania należności i zobowiązań.

***

ZUS 2019 r. - nowe regulacje !
Od 01.01.2019 r.
wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu


Nowe regulacje będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
W 2019 r. z wyżej wymienionych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyły 63.000 zł. Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ( wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł. i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:
1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:
Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018 r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wysokość jeszcze nieznana.

Aby skorzystać z powyższej ulgi należy do dnia 08.01.2019 r. zgłosić w ZUS chęć objęcia preferencyjnymi składkami. Osoby, które spóźnia się o jeden dzień, będą musiały poczekać do 2020 r. na skorzystanie z powyższej ulgi.

***

Ważne dla pracodawców i zleceniodawców - akta pracownicze

Z dniem 01. 01.2019 r. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę z 50 lat do 10 lat po ustaniu stosunku pracy, ale pod warunkami, o których przeczytasz tutaj.

***

Samochód w firmie - zmiany od 01.01.2019 r.

Od 01.01.2019 r. zasady rozliczania kosztów podatkowych z tytułu wykorzystywania w firmie samochodów osobowych, używanych również do celów prywatnych (użytek mieszany), zarówno będących środkami trwałymi jak i wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub prywatnych , ale wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej ulegają zmianom.

L.P.

sposób wykorzystania samochodu w firmie

2018r.

2019r.

1


środek trwały

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 20.tys. euro

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 150.tys. zł., 225 tys. zł. dla sam. elektrycznych

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 20 tys. euro do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

2

leasing operacyjny, najem, dzierżawa *


limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - bez limitu

limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

3

prywatny, wykorzystywany do działalności gospodarczej

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - do wysokości wyliczonej w ewidencji przebiegu pojazdu

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - limit 20% ogółu wydatków.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

* UWAGA !

Z przepisów przejściowych wynika, że do umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed dniem 01.01.2019r., w zakresie opłat rat leasingowych, najmu i dzierżawy, można stosować obecne przepisy podatkowe.

***

Sukcesja firmy osoby fizycznej po śmierci jej właściciela - ułatwienia !

Z dniem 25.11.2018 r. powstaje nowa instytucja - zarządca sukcesyjny.
Celem tej instytucji jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Ułatwienie to będzie odczuwalne dla spadkobierców, pracowników i kontrahentów.
Zgodnie z ustawą " o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej|" zarządca sukcesyjny będzie we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i kontynuował ją z wykorzystaniem przedsiębiorstwa należącego do zmarłego przedsiębiorcy. W sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia " w spadku".
Zarządca sukcesyjny będzie działał we własnym imieniu, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca sukcesyjny, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa " w spadku"
będzie uprawniony do:
 • wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy,
 •  ustanowienia pełnomocnika,
 • pozywania i bycia pozywanym,
 • brania udziału w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, sądowych,
 •  przyjmowania oświadczeń i doręczania pism,
 • dokonywania czynności zwykłego zarządu,
 • dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku braku takiej zgody - za zezwoleniem sądu.

Zarządcę sukcesyjnego będzie można ustanowić również dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej, jeżeli w umowie spółki zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego będzie mogło nastąpić za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy wymagane jest:

 • wskazanie zarządcy sukcesyjnego i jego zgoda na pełnienie tej funkcji, albo
 • zastrzeżenie, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym,
 •  złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego w w/w trybie, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie " w spadku",
 • spadkobierca ustawowy
 • przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
 • zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie " w spadku".

***

Od 1 lipca 2018r. podzielona płatność w VAT ( split payment )

O jej zastosowaniu będzie decydował nabywca towarów lub usług. Zapłatę z zastosowaniem split payment będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Przepisy ustawy o VAT przewidują różne zachęty dla podatników do stosowania split payment.

 1. niższe odsetki za zwłokę (8% a nie 12% ), powstałych za okres za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikać z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

 2. brak sankcji przy podzielonej płatności do wysokości kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z otrzymanej faktury, a zapłaconej w split payment tj.

 • nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT ,
 • nie stosowanie sankcji 20%, 30%, 100% z art. 112b ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,
 1. ulga podatkowa za zapłatę VAT do US przed terminem z rachunku VAT,

 2. skrócenie z 60 do 25 dni termin zwrotu VAT na rachunek VAT.