Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

VAT

Od 1 lipca 2018r. podzielona płatność w VAT ( split payment )

O jej zastosowaniu będzie decydował nabywca toawarów lub usług. Zapłatę z zastosowaniem split payment będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Przepisy ustawy o VAT przewidują różne zachęty dla podatników do stosowania split payment.

 1. niższe odsetki za zwłokę (8% a nie 12% ), powstałych za okres za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikać z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

 2. brak sankcji przy podzielonej płatności do wysokości kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z otrzymanej faktury, a zapłaconej w split payment tj.

 • nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT ,

 • nie stosowanie sankcji 20%, 30%, 100% z art. 112b ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,

 1. ulga podatkowa za zapłatę VAT do US przed terminem z rachunku VAT,

 2. skrócenie z 60 do 25 dni termin zwrotu VAT na rachunek VAT.

***

ZUS 2019r. - nowe regulacje !
Od 01.01.2019r.
wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu


Nowe regulacje będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
W 2019 r. z wyżej wymienionych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyły 63.000 zł. Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ( wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł. i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:

1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:

Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018 r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wysokość jeszcze nieznana.

***

Ważne dla pracodawców i zleceniodawców - akta pracownicze

Z dniem 01. 01.2019 r. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę z 50 lat do 10 lat po ustaniu stosunku pracy, ale pod warunkami, o których przeczytasz tutaj.

***

Sukcesja firmy osoby fizycznej po śmierci jej właściciela - ułatwienia !

Z dniem 25.11.2018r. powstaje nowa instytucja - zarządca sukcesyjny.
Celem tej instytucji jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci właściciela. Ułatwienie to będzie odczuwalne dla spadkobierców, pracowników i kontrahentów.
Zgodnie z ustawą " o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej|" zarządca sukcesyjny będzie we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i kontynuował ją z wykorzystaniem przedsiębiorstwa należącego do zmarłego przedsiębiorcy. W sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarządca sukcesyjny będzie posługiwał się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia " w spadku".
Zarządca sukcesyjny będzie działał we własnym imieniu, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.
Zarządca sukcesyjny, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa " w spadku"
będzie uprawniony do:

 • wykonywania uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy,

 • ustanowienia pełnomocnika,

 • pozywania i bycia pozywanym,

 • brania udziału w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, sądowych,

 • przyjmowania oświadczeń i doręczania pism,

 • dokonywania czynności zwykłego zarządu,

 • dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku braku takiej zgody - za zezwoleniem sądu.

Zarządcę sukcesyjnego będzie można ustanowić również dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej, jeżeli w umowie spółki zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego będzie mogło nastąpić za życia przedsiębiorcy lub po jego śmierci.

Do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy wymagane jest:

 • wskazanie zarządcy sukcesyjnego i jego zgoda na pełnienie tej funkcji, albo

 • zastrzeżenie, że z chwilą śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym,

 • złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego w w/w trybie, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie " w spadku",

 • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,

 • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie " w spadku".

***

Samochód w firmie - zmiany od 01.01.2019 r.

Od 01.01.2019 r. zasady rozliczania kosztów podatkowych z tytułu wykorzystywania w firmie samochodów osobowych, używanych również do celów prywatnych (użytek mieszany), zarówno będących środkami trwałymi jak i wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub prywatnych , ale wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej ulegają zmianom.

L.P.

sposób wykorzystania samochodu w firmie

2018r.

2019r.

1


środek trwały

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 20.tys. euro

limit kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji - 150.tys. zł., 225 tys. zł. dla sam. elektrycznych

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 20 tys. euro do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

limit kosztów do celów obliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie ( AC )- proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia

2

leasing operacyjny, najem, dzierżawa *


limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - bez limitu

limit kosztów podatkowych z tytułu rat leasingowych, najmu i dzierżawy - proporcja 150 tys. zł. do wartości samochodu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu

paliwa związane z używaniem - bez limitu

koszty podatkowe eksploatacji i zakupu paliwa związane z używaniem - 75% wydatków

3

prywatny, wykorzystywany do działalności gospodarczej

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - do wysokości wyliczonej w ewidencji przebiegu pojazdu

koszty podatkowe eksploatacji ( w tym koszty ubezpieczenia ) i zakupu paliwa,

związane z używaniem - limit 20% ogółu wydatków.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

* UWAGA !

Z przepisów przejściowych wynika, że do umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy zawartych przed dniem 01.01.2019r., w zakresie opłat rat leasingowych, najmu i dzierżawy, można stosować obecne przepisy podatkowe.