Strona główna

Cechy naszej firmy

Telefon i e-mail

O firmie Oferta Cennik Kontakt Dojazd

Aktualności
Zachód słońca w górach

Stawki i wskaźnikiZweryfikuj kontrahentaAktualności

VAT

Od 1 lipca 2018r. podzielona płatność w VAT ( split payment )

O jej zastosowaniu będzie decydował nabywca toawarów lub usług. Zapłatę z zastosowaniem split payment będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z jego uwzględnieniem.

Przepisy ustawy o VAT przewidują różne zachęty dla podatników do stosowania split payment.

  1. niższe odsetki za zwłokę (8% a nie 12% ), powstałych za okres za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykaże kwotę podatku naliczonego, której 95% będzie wynikać z faktur, które zostaną zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

  2. brak sankcji przy podzielonej płatności do wysokości kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wynikającej z otrzymanej faktury, a zapłaconej w split payment tj.

  • nie stosowanie przepisów o solidarnej odpowiedzialności z art. 105a ust. 1 ustawy o VAT ,

  • nie stosowanie sankcji 20%, 30%, 100% z art. 112b ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT,

  1. ulga podatkowa za zapłatę VAT do US przed terminem z rachunku VAT,

  2. skrócenie z 60 do 25 dni termin zwrotu VAT na rachunek VAT.

***

ZUS 2019r. - nowe regulacje !
Od 01.01.2019r.
wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona od wysokości przychodu


Nowe regulacje będą dotyczyły przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.
W 2019 r. z wyżej wymienionych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyły 63.000 zł. Limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu poprzedniego roku.
Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca ustala na dany rok kalendarzowy i będzie ona równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ( wyliczona wg wzoru podanego w art. 18c ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ) oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok podatkowy w formie komunikatu przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć w 2019 r. kwoty 2.859 zł. i nie może być niższa niż 675 zł.
Nowe preferencje w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne mają charakter dobrowolny.
Powyższe zmiany nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe zmiany nie dotyczą przedsiębiorców którzy:

1) w poprzednim roku podatkowym opodatkowani byli kartą podatkową i korzystali ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
2) korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
4) w poprzednim roku podatkowym prowadzili także działalność gospodarczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej,
5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) ustalali najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z nowa regulacją, przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykład:

Przedsiębiorca , który uzyskiwał w 2018r. średni miesięczny przychód w wysokości 3.000 zł. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) w kwocie 908,76 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł.
Jeżeli w 2019 r. wybierze zapłatę składek ZUS w zależności od osiągniętego przychodu to będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 519,84 zł. + składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wysokość jeszcze nieznana.